Skip to content

Maloobchodné podmienky

Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito MOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a  Zákona o ochrane spotrebiteľa

Priamy nákup v e-shope nie je pre podnikateľov. V objednávke nie je možné vyplniť firemné údaje. Pre prípadný nákup nás kontaktujte.

 1. Za ´´Predávajúceho´´ sa v týchto Maloobchodných podmienkach považuje majiteľ internetového obchodu

RADESIT,s.r.o.
M.Benku 2341/9
955 03 Topoľčany
Slovensko
IČO: 36564583
IČ DPH: SK2021898857
Telefónny a mailový kontakt nájdete na stránke

 1. Za ´´Spotrebiteľa´´ sa v týchto Maloobchodných podmienkach považuje akákoľvek fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

 1. Predmet kúpnej zmluvy je
  Tovar zverejnený na webovom sídle predávajúceho.

 2. Bezpečnostné upozornenia súvisiace s nákupom.

Tovar ponúkaný predávajúcim sú náhradné diely do domácich spotrebičov určené výlučne na použitie v domácnosti1) elektrické alebo neelektrické alebo elektronické zariadenia určené na servis týchto spotrebičov, ktorých používanie a montáž si vyžaduje odborné znalosti. Ku žiadnemu z tovarov nie je pribalený návod na obsluhu alebo montáž 2). Spotrebiteľ berie na vedomie, že všetok ponúkaný tovar zverejnený na webovom sídle predávajúceho nakupuje podľa vlastného výberu a jeho montáž by mal zveriť do rúk osobe zo zákona odborne spôsobilej. Akékoľvek informácie o vhodnosti dielov do jednotlivých spotrebičov zo strany predávajúceho nie sú záväzné.

 1. Dodanie predmetu kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Spotrebiteľ sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je dodaný spôsobom podľa ods.7 písm. c)
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovom sídle. Spotrebiteľ má možnosť pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámiť sa s dostupnosťou tovaru, jeho hlavnými vlastnosťami, cenou a všetkými poplatkami. Po odoslaní objednávky dostane na svoju e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vyplňovaní objednávky informáciu o prijatí objednávky. Je to automaticky vygenerovaná informácia, ktorá potvrdzuje len prijatie objednávky. Kúpna zmluva vzniká až po preverení skladovej dostupnosti tovaru a telefonickom alebo mailovom potvrdení zo strany predávajúceho, že objednávka bude vybavená. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná, podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto MOP sú k dispozícii na webovom sídle  predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia spotrebiteľom.

 1. Ceny, platobné a dodacie podmienky

a)
Zverejnené ceny sú konečné, vrátane DPH, všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za prepravu, ktoré sú zobrazené až v rámci nákupného košíku, v záverečnej fáze vyplňovania objednávky a ich výška sa odvíja od hmotnosti alebo rozmerov zásielky. V prípade, že suma na Vašej objednávke sa rovná, alebo je menšia ako 7,20,- Euro s DPH, bude k hodnote objednávky pripočítaný aj manipulačný poplatok v hodnote 2,40 Euro s DPH. Tento poplatok je taktiež zobrazený v záverečnej fáze vyplňovania objednávky. V prípade objednania tovaru, ktorého povahové vlastnosti si vyžadujú špeciálne zabalenie alebo špeciálnu manipuláciu pri preprave, môže byť k cene tovaru pripočítaný poplatok o ktorého výške bude spotrebiteľ dodatočne informovaný. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.  Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu ak spotrebiteľ neuviedol v objednávke všetky potrebné údaje a informácie o ktoré bol požiadaný pri vyplňovaní objednávky.

b)
Všetok tovar je zasielaný na dobierku. Spotrebiteľ zaplatí za zásielku prepravcovi pri doručení v hotovosti. Prípadné poškodenie obsahu zásielky pri preprave oznámte ihneď po doručení.

c)
V prípade doručenia zrozumiteľnej a kompletnej objednávky do 11 hod. môže byť zásielka odoslaná v deň prijatia objednávky. Predávajúci zaisťuje prepravu zásielky pomocou kuriérskej prepravnej spoločnosti, ktorá deklaruje, že môže doručiť zásielku na druhý deň po prevzatí zásielky od predávajúceho. Tento termín však nie je záväzný. Zásielky sa expedujú priebežne podľa kapacitných možností. Odovzdaním zásielky prepravnej spoločnosti stráca predávajúci možnosť ovplyvňovať čas prepravy a spôsob doručenia. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené oneskorením doručenia zásielky. V prípade, že dôjde pri preprave zásielky k udalosti, ktorú nemožno predvídať a ak táto udalosť znemožní doručenie zásielky v dohodnutom termíne je so spotrebiteľom dohodnutý nový termín doručenia.

 1. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)
tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b)
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)
tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči,ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.
  Formulár si môžete stiahnuť tu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

 1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 1. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)
predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je

predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal

i)
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)
poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

l)
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný

najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 1. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby výrobku

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií

Aktualizovali sme informácie o spracovávaní údajov tak, aby boli v súlade s nariadením GDPR.
Detaily o spracovávaní osobných údajov zákazníkov nájdete na tejto stránke.

 1. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, sťažnosť alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Orgán vykonávajúci dozor je
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9. P.O.Box 49/A
950 50 Nitra


vysvetlivky

1) pokiaľ nie je v popise produktu uvedená vhodnosť pre priemyselné použitie

2) pokiaľ nie je v popise produktu uvedené, že takýto návod je priložený