Skip to content

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov GDPR

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcii predávajúceho a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a GDPR EU, v platnom a účinnom znení. Jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a podpis.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení) a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu: RADESIT, spol. s r.o., M.Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická prostredníctvom kontaktného formulára tu alebo e-mailom: radesit@gmail.com

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Radesit, s.r.o. pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený RADESIT, s.r.o. pre marketingové účely je platný pre obdobie 10 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu, alebo využije tento kontaktný formulár. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a GDPR EU, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Pre tento účel stanoví samostatné podmienky Poučenie dotknutej osoby tu.

RADESIT, s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, RADESIT, s.r.o. pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Viac informácií o cookies, ich rozdelení, druhov použitia a spracovávaní nájdete na stránke Cookies

Radesit, spol. s r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Dáta o prístupe

Keď navštívite našu webovú stránku, naše servery môžu automaticky zaznamenať štandardné údaje, ktoré poskytuje váš webový prehliadač. Tieto údaje sa považujú za “neidentifikujúce informácie”, pretože vás osobne neidentifikujú. Môže obsahovať adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, typ a verziu vášho prehliadača, navštívené stránky, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na každej stránke a ďalšie podrobnosti.

Môžeme tiež zhromažďovať údaje o zariadení, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam. Tieto údaje môžu zahŕňať typ zariadenia, operačný systém, jedinečné identifikátory zariadenia, nastavenia zariadenia a údaje geografickej polohy. Čo zhromažďujeme, závisí od jednotlivých nastavení vášho zariadenia a softvéru. Odporúčame vám skontrolovať pravidlá vášho výrobcu zariadenia alebo poskytovateľa softvéru, aby ste zistili, aké informácie nám sprístupňujú.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Môžeme požiadať o osobné informácie, akými sú napríklad:
Meno a priezvisko
e-mail
Telefón / mobilné číslo
Fakturačná adresa
Adresa doručenia
Pracovná adresa
Informácie o platbe

Tieto údaje sa považujú za “identifikačné informácie”, pretože vás môžu osobne identifikovať. Požadujeme iba osobné informácie, ktoré sú dôležité pre poskytovanie služby – vybavenie objednávky a používame ju iba na poskytovanie alebo zlepšenie tejto služby.

Ako zhromažďujeme informácie

Zbierame informácie spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s vašimi vedomosťami a súhlasom. Dali sme tiež vedieť, prečo ich zhromažďujeme a ako sa budú používať. Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o tieto informácie s tým, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z vašich požadovaných služieb bez nej.

Použitie informácií

Môžeme použiť kombináciu identifikačných a neidentifikačných  informácií, aby sme pochopili, kto sú naši návštevníci, ako používajú naše služby a ako môžeme v budúcnosti zlepšiť svoje skúsenosti s našimi webovými stránkami. Nezverejňujeme špecifiká týchto informácií verejne, ale môžeme zdieľať agregované a anonymizované verzie týchto informácií napríklad v prehľadoch trendov používania webových stránok a zákazníckych vzťahov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na kontaktovanie s informáciami o našich webových stránkach a službách spolu s propagačným obsahom, o ktorom sa domnievame, že by vás mohol zaujímať. Ak sa chcete odhlásiť od prijímania propagačného obsahu, môžete postupovať podľa pokynov na zrušenie odberu poskytnutých spolu s propagačnou korešpondenciou od nás.

Spracovanie a ukladanie údajov

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené a spracovávané na Slovensku, alebo kde my alebo naši partneri, pridružené spoločnosti a poskytovatelia tretích strán udržiavame zariadenia. Prenášame iba údaje v jurisdikciách podliehajúcich zákonom o ochrane údajov, ktoré odrážajú náš záväzok chrániť súkromie našich užívateľov.

Osobné informácie uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služby alebo na zlepšenie našich služieb v budúcnosti. Aj keď tieto údaje uchovávame, chránime ich v komerčne prijateľných prostriedkoch, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo modifikácii. Zároveň prehlasujeme, že žiadna metóda elektronického prenosu alebo ukladania údajov nie je 100% bezpečná a nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov.

Ak požadujete, aby boli vaše osobné údaje vymazané alebo ak vaše osobné údaje už nie sú relevantné pre naše operácie, kontaktujte nás a my ich vymažeme z nášho systému v primeranom časovom období.

Prístup tretích strán k informáciám

Služby tretích strán využívame pre:

  • Sledovanie Analytics
  • Overenie používateľa
  • Informácie o objednávke v rámci programu Overené zákazníkmi:

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Tieto služby môžu pristupovať k našim údajom výlučne na účely vykonávania konkrétnych úloh v našom mene. Nezdieľame s nimi žiadne osobne identifikujúce informácie bez vášho výslovného súhlasu. Neudelíme im povolenie zverejňovať ani používať žiadne z našich údajov na akýkoľvek iný účel. Spolupracujeme len s externými agentúrami, ktorých politika ochrany osobných údajov je v súlade s našou. Odmietame žiadosti o poskytnutie údajov zo strany vlády a presadzovania práva, ak sa domnievame, že žiadosť je príliš široká alebo nesúvisí s jej stanoveným účelom. Môžeme však spolupracovať, ak sa domnievame, že požadované informácie sú potrebné a vhodné na dodržiavanie právnych postupov, na ochranu vlastných práv a vlastníctva, na ochranu bezpečnosti verejnosti a akejkoľvek osoby, na predchádzanie zločinu alebo na zabránenie tomu, čo sa rozumne domnievajú, že sú nezákonné, právne napadnuteľné alebo neetické. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímajú obchodníkom alebo tretím osobám.

Obmedzenia našich pravidiel

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pokrývajú iba vlastné zhromažďovanie a spracovávanie údajov firmou Radesit, s.r.o. Spolupracujeme len s partnermi, pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi tretích strán, ktorých pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s našimi pravidlami, nemôžeme však prevziať zodpovednosť ani zodpovednosť za ich príslušné postupy ochrany osobných údajov. Naše webové stránky môžu odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Majte na pamäti, že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a pravidlami týchto stránok a nemôžeme prevziať zodpovednosť ani zodpovednosť za ich príslušné postupy ochrany osobných údajov.

Zmeny v týchto pravidlách

Podľa nášho uváženia môžeme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov tak, aby odrážali súčasné prijateľné postupy. Urobíme primerané kroky, aby sme používateľom umožnili informovať o zmenách prostredníctvom našich webových stránok. Ak ste registrovaný používateľ na stránke http://toptech.sk , budeme vás informovať pomocou kontaktných údajov uložených vo vašom účte. Pokračovanie v používaní týchto stránok po akýchkoľvek zmenách týchto pravidiel bude považované za prijatie našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov a osobných údajov.

Vaše práva a povinnosti

Ako náš používateľ máte právo byť informovaní o tom, ako sa zhromažďujú a používajú vaše údaje. Máte právo vedieť, aké údaje zhromažďujeme o vás a ako sú spracovávané. Máte právo opraviť a aktualizovať akékoľvek osobné informácie o vás a požiadať o odstránenie týchto informácií. Informácie o účte môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť pomocou nástrojov uvedených na ovládacom paneli účtu. Máte právo obmedziť alebo namietať proti používaniu vašich údajov, pričom si ponechávame právo používať vaše osobné údaje na účely vyplývajúce zo zákona. Máte právo vylúčiť údaje o tom, že ste sa rozhodovali iba na základe automatizovaného spracovania. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich údajov a osobných informácií. Viac informácií nájdete na stránke Poučenie dotknutej osoby.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR https://www.lewik.org/term/15937/nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-z-27-aprila-2016-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-a-o-volnom-pohybe-takychto-udajov-vseobecne-nariadenie-o-ochrane-udajov-gdpr-a-dalsie-informacne-zdroje-ku-gdpr/ alebo https://dataprotection.gov.sk