Skip to content

Ako reklamovať tovar

Vážení zákazníci. Ak máte v úmysle reklamovať tovar, najskôr nás kontaktujte, až potom tovar odošlite. Môže sa stať, že vašu zásielku neprevezmeme z dôvodu, že nebudeme o nej vôbec vedieť.  V prípade nedodržania tohto odporúčania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté náklady za opätovné doručenie reklamovaného tovaru.

 

  1. Všeobecné ustanovenia

Za ´´Predávajúceho´´ sa v týchto Reklamačných podmienkach považuje majiteľ internetového obchodu

RADESIT,s.r.o.
sídlo: M.Benku 2341/9
955 03 Topoľčany
Slovensko
IČO: 36564583
IČ DPH: SK2021898857
Telefónny a mailový kontakt nájdete v spodnej časti na stránke

 

Za „Spotrebiteľa“ sa v týchto Reklamačných podmienkach považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

Za tovar (výrobok, produkt) sa považuje predmet kúpnej zmluvy.

 

  1. Záruka

a)
Záruka na predaný výrobok alebo poskytnutú službu je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za chyby, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku alebo poskytnutej službe. Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci spotrebiteľom, resp. ak má vec uviesť do prevádzky niekto iný (napr. autorizované stredisko), tak záručná doba začína plynúť až uvedením veci do prevádzky. Záručná doba neplynie v období, počas ktorého spotrebiteľ nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

b)
Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov sa vzťahuje na predaj nového (nepoužitého) tovaru kúpeného v kamennom obchode, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, katalóg, inzercia v tlači, telefón, elektronická pošta a pod.) alebo pri podomovom predaji (návšteva predávajúceho u kupujúceho doma alebo na rôznych predajných akciách mimo sídla prevádzkarne predávajúceho),

 

c)
Osobitná záručná doba v trvaní 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí (predávajúci je povinný ju spotrebiteľovi poskytnúť; v prípade kúpy veci od iného spotrebiteľa poskytnutie záruky závisí od dohody oboch spotrebiteľov),

 

  1. Poučenie o právach spotrebiteľa

a)
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

b)
Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú spotrebiteľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná chyba, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne chyby. Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má spotrebiteľ. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

c)
V prípade iných neodstrániteľných chýb, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný výrobok), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

  1. Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má chybu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú chyby výrobného charakteru, chyby, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo chyby, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Nejde o chybu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru predávajúcemu na adresu uvedenú v odseku 1. alebo priniesť osobne po dohode s predávajúcim na dohodnuté miesto. V prípade reklamácie poskytnutej služby, môže reklamáciu uplatniť písomne na e-mailovej adrese predávajúceho alebo zaslať na adresu uvedenú v odseku 1.

Reklamačný list pre uplatnenie reklamácie si môžete stiahnuť tu.

Vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru na webovom sídle predávajúceho reklamovať tovar je možné len u predávajúceho. Neexistujú žiadne strediská na riešenie záručných opráv.

 

  1. Spôsob vybavenia reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa odseku 3 sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

 

a)
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

b)
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

  1. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, sťažnosť alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Orgán vykonávajúci dozor je
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9. P.O.Box 49/A
950 50 Nitra